Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu METIS d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 21., 22. i 35. st. 1. t. 6. Statuta trgovačkog društva METIS d.d. KUKULJANOVO, Kukuljanovo 414, (u daljnjem tekstu: ”METIS d.d.”) Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva, te u svezi s time objavljuje poziv:


IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA


trgovačkog društva METIS d.d. Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, saziva se za dan 09.03.2020. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414.I. Utvrđuje se i objavljuje sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine društva METIS d.d. i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika,

2. Odluka o opozivu i imenovanju predsjednika Glavne skupštine društva i zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva METIS d.d.

3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva, zbog ostavke Marije Stanić

4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva, zbog isteka mandata.


II.        Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima navode se prijedlozi Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:


Ad 2.) Predlaže se donijeti sljedeću odluku:


ODLUKA o opozivu i imenovanju predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva


I.          Opoziva se dosadašnji predsjednik Glavne skupštine, SNJEŽANA BOŽIĆ PAJIĆ, OIB: 15742520397, Kostrena, Sveta Lucija 51 D i zamjenik predsjednika Glavne skupštine ROBERTA VUČIĆ, OIB: 66029422349, Opatija, Nova cesta 226.


II.        Za predsjednika Glavne skupštine imenuje se IVA PRIPUZ ŠPEKULJUK, OIB: 08407114452, Zagreb, Pantovčak 272, na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.


III.       Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje se VLADO ŠTEFOK, iz Rijeke, Stube Rudolfa Džodana 1, OIB: 40638976031, na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.


IV.       Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.Ad 3.) Predlaže se donijeti sljedeću odluku:


Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva


I.          Utvrđuje se da je MARIJA (PETZ) STANIĆ, OIB: 66334195055, Kukuljanovo, Kukuljanovo 72/A podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru METIS d.d., s danom 10.01.2020. godine te da je rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 5. veljače 2020. godine u sudski registar upisan prestanak funkcije člana nadzornog odbora.


II.        Temeljem članka 26. st. 6. Statuta društva, novim članom Nadzornog odbora umjesto Marije (Petz) Stanić do isteka mandata Nadzornom odboru, imenuje se:


- MARIJA VUČIĆ, OIB: 34619255378, Opatija, Nova cesta 226,

- član nadzornog odbora,

- temeljem odluke ove Odluke skupštine, s početkom mandata od dana donošenja ove odluke do 30.04.2020. godine.Ad 4.) Predlaže se donijeti sljedeću odluku:


Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva


I.          Utvrđuje se da mandat članovima Nadzornog odbora društva ističe s danom 30. travnja 2020. godine.


II.        Utvrđuje se da je na sjednici Radničkog vijeća društva od 31.01.2020. godine jednoglasno donijeta odluka o imenovanju predstavnika radnika u nadzorni odbor društva, kojom je predstavnikom radnika u Nadzornom odboru društva imenovan dosadašnji član Nadzornog odbora društva Miljenko Cukon, Pula, Studenčeva 33, OIB: 53277055612, na mandatno razdoblje od 4 godine.


II.        Zbog isteka mandata članova Nadzornog odbora društva, za članove Nadzornog odbora društva METIS d.d. na mandat od četiri godine biraju se odlukom Skupštine društva:


-          IVA PRIPUZ ŠPEKULJUK, OIB: 08407114452, Zagreb, Pantovčak 272,

- član nadzornog odbora

- temeljem ove Odluke skupštine, s početkom mandata od 01.05.2020. godine,


-          TAJANA TOMAŠEVIĆ, OIB: 70238021796 Zagreb, Sv. Mateja 19,

- član nadzornog odbora

- temeljem ove Odluke skupštine, s početkom mandata od 01.05.2020. godine,,


-          MARIJA VUČIĆ, OIB: 34619255378, Opatija, Nova cesta 226,

- član nadzornog odbora

- temeljem odluke ove Odluke skupštine, s početkom mandata od 01.05.2020. godine,


-          TONKA PRIPUZ, OIB: 44046090870 Zagreb, Topolnica 25

- član nadzornog odbora

- temeljem odluke ove Odluke skupštine, s početkom mandata od 01.05.2020. godine.


te se jednim članom Nadzornog odbora imenuje predstavnik radnika


        -   MILJENKO CUKON, OIB: 53277055612, Pula, Studenčeva 33

- član nadzornog odbora

- temeljem Odluke od 31.01.2020. i ove Odluke skupštine, s početkom mandata od 01.05.2020. godine.III.      Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitorij Središnje klirinškog depozitarnog društva i zastupnici s punomoći u pisanom obliku. Punomoć se predaje društvu i ostaje pohranjena u društvu.


Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima u Upravi društva na mjestu održavanja ove skupštine svakog radnog dana od 12.00 do 15:00 sati, od dana objave saziva Izvanredne Glavne skupštine do zasjedanja Skupštine.METIS d.d.

Predsjednik Uprave društva Marija StanićČlan uprave društva Miljenko Lepur