Odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva

Na temelju članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 21.i 35.st.1.t.6. Statuta Metis d.d. (u daljnjem tekstu:”Metis d.d.” ili “Društvo”),  uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva,

 

Saziva se REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA METIS d.d., Kukuljanovo, Kukuljanovo 414,

Koja će se održati dana24.05.2019.g. (petak) u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414

 

Utvrđuje se i objavljuje sljedeći DNEVNI RED:

 

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma

2. Godišnja financijska izvješća i financijski izvještaji za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor,

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018.g.

4. IzvješćeNadzornog odbora

5. Odluka o upotrebi dobiti društva ostvarene u 2018. godini

6. Odluka o davanju razrješniceUpravi (direktoru društva) i Nadzornom odboru:

    a) Odluka o davanju razrješniceUprave-direktoru društva

    b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

7. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora

8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2019.g.      

 

PRIJEDLOZI ODLUKA:

TOČKA 2.

Prihvaća se i usvaja godišnje financijsko izvješće i financijski izvještaji za 2018.god.

 

TOČKA 3.

Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018.g.

 

TOČKA 4.

Prihvaća se izvješćeNadzornog odbora.

 

TOČKA 5.

Usvaja se prijedlog o upotrebi dobiti društva po završnom računu za 2018.godinu.

 

TOČKA 6.a) ODLUKA o davanju razrješnice članuUprave-direktoru

Utvrđuje se da je Uprava-direktor društva Metis d.d. u 2018. Godini vodioposlove društva u skladu sa zakonom i Statutom pa mu se daje razrješnica.

 

TOČKA 6.b) ODLUKA o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Metis d.d. u 2018. Godini obavljali svojposao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

 

TOČKA 7.ODLUKA o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Metis d.d.

Za sudjelovanje u radu i prisustvo pojedinoj sjednici Nadzornog odbora u 2019.godini, članu Nadzornog odbora se isplaćuje naknada za predstojeće jednogodišnje razdoblje u visini od 80% prosječne mjesečne isplaćene neto-neto plaće radnika u  društvu/sukladno ranije donijetoj odluci Skupštine/.

 

 

8. ODLUKA o imenovanju revizora društva za 2019. godinu

Za revizoradruštvaza 2019.g. imenuje se:

DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 

Pravo sudjelovanja u radu Redovne Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najmanje sedam dana prije održavanjaSkupštine i zastupnici sa punomoći u pisanom obliku.

 

Materijali za Redovnu Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima, radnim danom od 12.00 do 15.00 sati, od dana objave ovog poziva, u sjedištu društva Metis d.d., Kukuljanovo 414, Kukuljanovo. 

 

METIS d.d.

Direktor

Jerry Pajić