Naručite odvoz EE otpada na BESPLATNI BROJ 0800 0051 ili putem online obrasca

POZIV NA 21. REDOVNU SKUPŠTINU UDRUGE MALIH DIONIČARA METIS d.d. RIJEKA

Udruga malih dioničara

Kukuljanovo, 29.04.2015.g.                                                                     

 

 

P O Z I V

NA 21. REDOVNU SKUPŠTINU UDRUGE MALIH DIONIČARA METIS D.D. RIJEKA

 

  1. Pozivaju se dioničari Metis d.d. da sudjeluju u radu Redovne skupštine Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka dana 20.05.2015.g. (srijeda) u 16,00 sati u prostorijama Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414.

 

  1.  Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED REDOVNE SKUPŠTINE:

 

1. Otvaranje Skupštine Udruge malih dioničara i utvrđivanje prisutnih članova Udruge te njihovih zastupnika.

  1. Izmjene i dopune Statuta Udruge – usklađenje sa Zakonom o udrugama NN 74/14.

2. Odluka o izboru opunomoćnika za Skupštinu Metis d.d. te davanje punomoći predstavniku Udruge malih dioničara za glasovanje na Redovnoj Glavnoj skupštini Društva Metis d.d.

3. Godišnja financijska izvješća i financijski izvještaji za 2014. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor za dioničko društvo Metis d.d.

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014.g. za Metis d.d.

4. Izvješće Nadzornog odbora Metis d.d.

5. Odluka o upotrebi dobiti društva Metis d.d. ostvarene u 2014. godini

6. Odluka o davanju razrješnice Upravi (direktoru društva Metis d.d.) i Nadzornom odboru Metis d.d.:

    a) Odluka o davanju razrješnice Uprave-direktoru društva Metis d.d.

    b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva Metis d.d.

7. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora društva Metis d.d.

 

Detaljne informacije i prijedlozi odluka biti će izneseni na samoj Skupštini. Također Vas obavještavamo da je Odluka o sazivu Glavne skupštine Metis d.d. sa prijedlozima odluka objavljena u NN br. 44/2015. od 22.04.2015.g., te na internetskim stranicama Metis d.d. (http://www.metis.hr/). Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakoga radnog dana od 12,00 do 15,00 sati.

Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu, te sa sobom ponesete Poziv i priloženu Punomoć za Redovnu Glavnu skupštinu Metis d.d.

 

S poštovanjem,                                                                                       Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                Udruge malih dioničara

                                                                                                                           Stanić Marija

 

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008