Naručite odvoz EE otpada na BESPLATNI BROJ 0800 0051 ili putem online obrasca

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA METIS D.D.

 

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 21. i 35. st. 1. t. 6. Statuta društva METIS d.d. (u daljnjem tekstu: Metis d.d. ili Društvo), uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

I. Saziva se Izvanredna glavna skupština društva METIS d.d., Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, koja će se održati 11. studenoga 2014. (utorak) u 12 sati u prostorijama sjedišta Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414.

II. Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika

2. Odluka o opozivu i imenovanju revizora Društva za 2014.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Točka 2. Odluka o opozivu i imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.

Opoziva se revizor Društva Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Za revizora Društva za 2014. imenuje se: Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjega klirinškog depozitarnog društva i zastupnici s punomoći u pisanom obliku.

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima u Upravi Društva na mjestu održavanja ove Skupštine radnim danom od 12 do 15 sati, od objave ovog saziva Izvanredne glavne skupštine u Narodnim novinama do zasjedanja Skupštine.

METIS d.d.
Kukuljanovo

 

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008