20.04.2018

Odluka o sazivanju redovne glavne skupštine 2018.

Odluka o sazivanju redovne glavne skupštine 2018.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. i 35.st.1.t.6. Statuta Metis d.d. (u daljnjem tekstu:”Metis d.d.” ili “Društvo”), uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, saziva se REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA METIS d.d., Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, koja će se održati dana 23.05.2018.g. (srijeda) u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414.

Utvrđuje se i objavljuje sljedeći DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma

2. Godišnja financijska izvješća i financijski izvještaji za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor,

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017.g.

4. Izvješće Nadzornog odbora

5. Odluka o upotrebi dobiti društva ostvarene u 2017. godini

6. Odluka o davanju razrješnice Upravi (direktoru društva) i Nadzornom odboru:

a) Odluka o davanju razrješnice Uprave-direktoru društva

b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

7. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora

8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva

9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2018.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

TOČKA 2.

Prihvaća se i usvaja godišnje financijsko izvješće i financijski izvještaji za 2017. god.

TOČKA 3.

Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017.g.

TOČKA 4.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora.

TOČKA 5.

Usvaja se prijedlog o upotrebi dobiti društva po završnom računu za 2017.godinu.

TOČKA 6.a) ODLUKA o davanju razrješnice članu Uprave-direktoru

Utvrđuje se da je Uprava-direktor društva Metis d.d. u 2017. godini vodio poslove društva u skladu sa zakonom i Statutom pa mu se daje razrješnica.

TOČKA 6.b) ODLUKA o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Metis d.d. u 2017. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

TOČKA 7. ODLUKA o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Metis d.d.

Za sudjelovanje u radu i prisustvo pojedinoj sjednici Nadzornog odbora u 2018. godini, članu Nadzornog odbora se isplaćuje naknada za predstojeće jednogodišnje razdoblje u visini od 80% prosječne mjesečne isplaćene neto-neto plaće radnika u društvu/sukladno ranije donijetoj odluci Skupštine/.

8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva

Članak 1.

Članak 7. se dopunjuje novom djelatnosti, na način da promjenu predmeta poslovanja čini slijedeća djelatnost:

* popravak i obnavljanje (servisiranje): mjernih uređaja za istakanje goriva/plina, S-uređaja ugrađenih u mjerne uređaje za istakanje goriva/plina izvedenih u ˝d˝ i ˝e˝ izvornim doknadnim dijelovima, uređaja i sustava nazivnog napona do 400 V, izvedenih u PEX zaštiti, rasvjete, elektromotora nazivne snage do 4 kw, grijaćih tijela, razvodnih, sklopnih, upravljačkih, signalnih dojavnih, regulacijskih i instrumentacijskih uređaja izvedenih u vrstama zaštite ˝d˝, ˝e˝ i ˝i˝.

Članak 2.

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut društva od 01. prosinca 2017. godine.

Opći akti koji se primjenjuju u društvu na dan stupanja na snagu ovog Statuta, primjenjivat će se i nadalje ako nisu u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nadležni organ društva uskladit će postojeće akte sa odredbama ovog Statuta.”

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

Članak 4.

Ova odluka o izmjeni i dopuni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Na temelju ovih izmjena i dopuna izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.

9. ODLUKA o imenovanju revizora društva za 2018. godinu

Za revizora društva za 2018.g. imenuje se:  DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Pravo sudjelovanja u radu Redovne Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine i zastupnici sa punomoći u pisanom obliku.

Materijali za Redovnu Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima, radnim danom od 12.00 do 15.00 sati, od dana objave ovog poziva, u sjedištu društva Metis d.d., Kukuljanovo 414, Kukuljanovo.

METIS d.d.

Direktor

Jerry Pajić

Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.